Ἰησοῦς

Aus Wiktionary, dem freien Wörterbuch

Ἰησοῦς (Altgriechisch)[Bearbeiten]

Substantiv, m, Vorname[Bearbeiten]

Singular Plural

Nominativ ὁ Ἰησοῦς

Genitiv τοῦ Ἰησοῦ

Dativ τῷ Ἰησοῦ

Akkusativ τὸν Ἰησοῦν

Vokativ (ὦ) Ἰησοῦ

Singular Plural

Nominativ ὁ Ἰησοῦς

Genitiv τοῦ Ἰησοῦ

Dativ τῷ Ἰησοῖ

Akkusativ τὸν Ἰησοῦν

Vokativ (ὦ) Ἰησοῦ

Anmerkung zur Flexion:

Bei der Bedeutung Jesus Christus im Neuen Testament ist der Dativ Ἰησοῦ, bei der Bedeutung Josua im Alten Testament ist der Dativ Ἰησοῖ.

Umschrift:

DIN 31634: Iēsus

Aussprache:

IPA: []
Hörbeispiele:

Bedeutungen:

[1] altgriechischer männlicher Vorname

Herkunft:

vom hebräischen יהושע (Jehoschua) oder vom aramäischen ישוע (Jeschua oder Jeschu) ins Griechische übernommen

Beispiele:

[1] „Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ υἱοῦ Δαυὶδ υἱοῦ Ἀβραάμ.“ (Mt. 1, 1)[1]
„Buch des Ursprungs Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams:“[2]
[1] „Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωσὴφ τὸν ἄνδρα Μαρίας, ἐξ ἧς ἐγεννήθη Ἰησοῦς ὁ λεγόμενος Χριστός.“ (Mt. 1, 16)[3]
„Jakob zeugte den Josef, den Mann Marias; von ihr wurde Jesus geboren, der der Christus genannt wird.“[4]
[1] „τέξεται δὲ υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν· αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν.“ (Mt. 1, 21)[5]
„Sie wird einen Sohn gebären; ihm sollst du den Namen Jesus geben; denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen.“[6]

Übersetzungen[Bearbeiten]

[1] Wilhelm Gemoll: Griechisch-deutsches Schul- und Handwörterbuch. Von Wilhelm Gemoll. Durchges. und erw. von Karl Vretska. Mit einer Einf. in die Sprachgeschichte von Heinz Kronasser. 9. Auflage. Oldenbourg, München 1991, ISBN 3-486-13401-9, „Ἰησοῦς“, Seite 385.
[1] Frederick William Danker: A Greek–English Lexicon of the New Testament and other Early Christian Literature. Based on Walter Bauer’s Griechisch–deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der frühchristlichen Literatur, 6. Auflage. 3. Auflage. The University of Chicago Press, Chicago, London 2000, ISBN 0-226-03933-1, Seite 471–472.

Quellen:

  1. Eberhard Nestle, Kurt Aland (Herausgeber): Novum Testamentum Graece. 28. Auflage. Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 2012, Matthäusevangelium Kapitel 1, Vers 1 NA (online)
  2. Bibel: Matthäusevangelium Kapitel 1, Vers 1 EU
  3. Eberhard Nestle, Kurt Aland (Herausgeber): Novum Testamentum Graece. 28. Auflage. Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 2012, Matthäusevangelium Kapitel 1, Vers 16 NA (online)
  4. Bibel: Matthäusevangelium Kapitel 1, Vers 16 EU
  5. Eberhard Nestle, Kurt Aland (Herausgeber): Novum Testamentum Graece. 28. Auflage. Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 2012, Matthäusevangelium Kapitel 1, Vers 21 NA (online)
  6. Bibel: Matthäusevangelium Kapitel 1, Vers 21 EU