ἐκκλησία

Aus Wiktionary, dem freien Wörterbuch

ἐκκλησία (Altgriechisch)[Bearbeiten]

Substantiv, f[Bearbeiten]

Singular Plural

Nominativ ἡ ἐκκλησία αἱ ἐκκλησίαι

Genitiv τῆς ἐκκλησίας τῶν ἐκκλησιῶν

Dativ τῇ ἐκκλησίᾳ ταῖς ἐκκλησίαις

Akkusativ τὴν ἐκκλησίαν τὰς ἐκκλησίας

Vokativ (ὦ) ἐκκλησία (ὦ) ἐκκλησίαι

Worttrennung:

ἐκ·κλη·σία, Plural: ἐκ·κλη·σίαι

Umschrift:

DIN 31634: ekklēsia

Bedeutungen:

[1] einberufene Versammlung, Volksversammlung
[2] Christentum: Kirche

Herkunft:

Kollektivabstraktum zu ἔκκλητος (ekklētos→ grcherausgerufen, ausgewählt, aufgerufen, berufen“, dieses zu ἐκκαλέω (ekkaleō→ grcherausrufen[1]

Beispiele:

[1] „πρῶτα μὲν Διὸς ἐλευθερίου βωμὸν ἱδρύσατο καὶ τέμενος περὶ αὐτὸν οὔρισε […]· μετὰ δέ, ὥς οἱ ἐπεποίητο, ἐκκλησίην συναγείρας πάντων τῶν ἀστῶν ἔλεξε τάδε.“ (Ἡροδότου, Ιστορίαι, Θάλεια 142)[2]
Zuerst gründete er einen Altar für Zeus, den Befreier, und grenzte um diesen einen Bezirk ab […]; danach, als er dies getan hatte, berief er eine Versammlung aller Bürger der Stadt ein und sprach folgendes.
[2] „κἀγὼ δέ σοι λέγω ὅτι σὺ εἶ Πέτρος, καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν καὶ πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς.“ (Matthäus 16, 18)[3]
Ich aber sage dir: Du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen und die Pforten der Unterwelt werden sie nicht überwältigen.“[4]
[1] „Παῦλος καὶ Σιλουανὸς καὶ Τιμόθεος τῇ ἐκκλησίᾳ Θεσσαλονικέων ἐν θεῷ πατρὶ καὶ κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ, χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη.“ (1 Epist. Thess. 1,1)[5]
„Paulus, Silvanus und Timotheus an die Kirche der Thessalonicher, die in Gott, dem Vater, und in Jesus Christus, dem Herrn, ist: Gnade sei mit euch und Friede!“[6]

Wortbildungen:

ἐκκλησιάζω, ἐκκλησιασμός, ἐκκλησιαστήριον, ἐκκλησιαστής, ἐκκλησιαστικός

Wortfamilie:

ἔκκλησις

Entlehnungen:

Latein: ecclesia

Übersetzungen[Bearbeiten]

[1, 2] Wilhelm Pape, bearbeitet von Max Sengebusch: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Griechisch-deutsches Handwörterbuch. Band 1: Α–Κ, Band 2: Λ–Ω. 3. Auflage, 6. Abdruck, Vieweg & Sohn, Braunschweig 1914. Stichwort „ἐκκλησία“.
[1, 2] Henry George Liddell, Robert Scott, revised and augmented throughout by Sir Henry Stuart Jones with assistance of Roderick McKenzie: A Greek-English Lexicon. Clarendon Press, Oxford 1940. Stichwort „ἐκκλησία“.

Quellen:

  1. Hjalmar Frisk, Griechisches Etymologisches Wörterbuch καλέω
    Wilhelm Pape, bearbeitet von Max Sengebusch: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Griechisch-deutsches Handwörterbuch. Band 1: Α–Κ, Band 2: Λ–Ω. 3. Auflage, 6. Abdruck, Vieweg & Sohn, Braunschweig 1914. Stichwort „ἔκ-κλητος“.
    Wilhelm Pape, bearbeitet von Max Sengebusch: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Griechisch-deutsches Handwörterbuch. Band 1: Α–Κ, Band 2: Λ–Ω. 3. Auflage, 6. Abdruck, Vieweg & Sohn, Braunschweig 1914. Stichwort „ἐκ-καλέω“.
  2. Ἡρόδοτος, Ἱστοριῶν τρίτη ἐπιγραφομένη Θάλεια (III, 142, 2), el.wikisource
  3. Eberhard Nestle, Kurt Aland (Herausgeber): Novum Testamentum Graece. 28. Auflage. Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 2012, Matthäusevangelium Kapitel 16, Vers 18 NA (online)
  4. Bibel: Matthäusevangelium Kapitel 16, Vers 18 EU
  5. Eberhard Nestle, Kurt Aland (Herausgeber): Novum Testamentum Graece. 28. Auflage. Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 2012, 1. Thessalonicherbrief Kapitel 1, Vers 1 NA (online)
  6. Bibel: 1. Thessalonicherbrief Kapitel 1, Vers 1 EU