Zum Inhalt springen

Reim:Polnisch

Aus Wiktionary, dem freien Wörterbuch

Diese Seite bietet eine systematische Übersicht über die Eintragungen zu Reimen der Sprache Polnisch im Wiktionary. Eine allgemeine Erklärung über die Eintragung von Reimen findet sich unter Hilfe:Reime.

Derzeit gibt es hier 148 Reimseiten in der Sprache Polnisch; unter Kategorie:Reim (Polnisch) findet sich eine IPA-alphabetische Liste aller dieser Reimseiten. Auf dieser Seite findet sich die (Ober-)Systematik über die verschiedenen „Reimmuster“.

Derzeit sind 525 Einträge der Sprache Polnisch mit einer Reim-Seite verknüpft (siehe Kategorie:Einträge mit Endreim (Polnisch)).

einsilbig[Bearbeiten]

V[Bearbeiten]

V i ɨ u ɛ ɔ a ɛw̃ ɔw̃

VC[Bearbeiten]

Vp Vt Vk Vt͡s Vt͡ʃ Vt͡ɕ Vm Vn Vr Vf Vs Vx Vj Vw Vl
iC ip it ik it͡s it͡ʃ it͡ɕ im in ir if is ix ij iw il
ɨC ɨp ɨt ɨk ɨt͡s ɨt͡ʃ ɨt͡ɕ ɨm ɨn ɨɲ ɨr ɨf ɨs ɨʃ ɨɕ ɨx ɨj ɨw ɨl
uC up ut uk ut͡s ut͡ʃ ut͡ɕ um un ur uf us ux uj uw ul
ɛC ɛp ɛt ɛk ɛt͡s ɛt͡ʃ ɛt͡ɕ ɛm ɛn ɛɲ ɛr ɛf ɛs ɛʃ ɛɕ ɛx ɛj ɛw ɛl
ɔC ɔp ɔt ɔk ɔt͡s ɔt͡ʃ ɔt͡ɕ ɔm ɔn ɔɲ ɔr ɔf ɔs ɔʃ ɔɕ ɔx ɔj ɔw ɔl
aC ap at ak at͡s at͡ʃ at͡ɕ am an ar af as ax aj aw al
ɛ̃C ɛmp ɛnt ɛŋk ɛnt͡s ɛnt͡ʃ ɛɲt͡ɕ ɛw̃f ɛw̃s ɛw̃ʃ ɛw̃ɕ ɛw̃x
ɔ̃C ɔmp ɔnt ɔŋk ɔnt͡s ɔnt͡ʃ ɔɲt͡ɕ ɔw̃f ɔw̃s ɔw̃ʃ ɔw̃ɕ ɔw̃x

VCC[Bearbeiten]

Vrp Vrt Vnt Vbr Vks Vst Vʃt͡ʃ Vɕt͡ɕ
iCC irp irt int ibr iks ist iʃt͡ʃ iɕt͡ɕ
ɨCC ɨrp ɨrt ɨnt ɨbr ɨks ɨst ɨʃt͡ʃ ɨɕt͡ɕ
uCC urp urt unt ubr uks ust uʃt͡ʃ uɕt͡ɕ
ɛCC ɛrp ɛrt ɛnt ɛbr ɛks ɛst ɛʃt͡ʃ ɛɕt͡ɕ
ɔCC ɔrp ɔrt ɔnt ɔbr ɔks ɔst ɔʃt͡ʃ ɔɕt͡ɕ
aCC arp art ant abr aks ast aʃt͡ʃ aɕt͡ɕ
ɛ̃CC ɛmbr ɛŋks ɛw̃st ɛw̃ʃt͡ʃ ɛw̃ɕt͡ɕ
ɔ̃CC ɔmbr ɔŋks ɔw̃st ɔw̃ʃt͡ʃ ɔw̃ɕt͡ɕ

zweisilbig[Bearbeiten]

VV, VVC[Bearbeiten]

Va
iV ia
ɨV ɨa
uV ua
ɛV ɛa
ɔV ɔa
aV aa
Vit Vik Vɔn
iVC iit iik iɔn
ɨVC ɨit ɨik ɨɔn
uVC uit uik uɔn
ɛVC ɛit ɛik ɛɔn
ɔVC ɔit ɔik ɔɔn
aVC ait aik aɔn

VCCa, VCCCa[Bearbeiten]

Vjka Vwka Vrta Vrka Vrja Vlka Vlja Vnta Vnda Vmka Vnka Vɲka Vɲt͡sa Vmja Vɲja Vpja Vbra Vbja Vtka Vtfa Vkta Vksa Vt͡sja Vt͡ʃka Vfka Vft͡sa Vfja Vvja Vsta Vska Vsja Vzja Vʃka Vʃt͡ʃa
iCCa ijka iwka irta irka irja ilka ilja inta inda imka inka iɲka iɲt͡sa imja iɲja ipja ibra ibja itka itfa ikta iksa it͡sja it͡ʃka ifka ift͡sa ifja ivja ista iska isja izja iʃka iʃt͡ʃa
ɨCCa ɨjka ɨwka ɨrta ɨrka ɨrja ɨlka ɨlja ɨnta ɨnda ɨmka ɨnka ɨɲka ɨɲt͡sa ɨmja ɨɲja ɨpja ɨbra ɨbja ɨtka ɨtfa ɨkta ɨksa ɨt͡sja ɨt͡ʃka ɨfka ɨft͡sa ɨfja ɨvja ɨsta ɨska ɨsja ɨzja ɨʃka ɨʃt͡ʃa
uCCa ujka uwka urta urka urja ulka ulja unta unda umka unka uɲka uɲt͡sa umja uɲja upja ubra ubja utka utfa ukta uksa ut͡sja ut͡ʃka ufka uft͡sa ufja uvja usta uska usja uzja uʃka uʃt͡ʃa
ɛCCa ɛjka ɛwka ɛrta ɛrka ɛrja ɛlka ɛlja ɛnta ɛnda ɛmka ɛnka ɛɲka ɛɲt͡sa ɛmja ɛɲja ɛpja ɛbra ɛbja ɛtka ɛtfa ɛkta ɛksa ɛt͡sja ɛt͡ʃka ɛfka ɛft͡sa ɛfja ɛvja ɛsta ɛska ɛsja ɛzja ɛʃka ɛʃt͡ʃa
ɔCCa ɔjka ɔwka ɔrta ɔrka ɔrja ɔlka ɔlja ɔnta ɔnda ɔmka ɔnka ɔɲka ɔɲt͡sa ɔmja ɔɲja ɔpja ɔbra ɔbja ɔtka ɔtfa ɔkta ɔksa ɔt͡sja ɔt͡ʃka ɔfka ɔft͡sa ɔfja ɔvja ɔsta ɔska ɔsja ɔzja ɔʃka ɔʃt͡ʃa
aCCa ajka awka arta arka arja alka alja anta anda amka anka aɲka aɲt͡sa amja aɲja apja abra abja atka atfa akta aksa at͡sja at͡ʃka afka aft͡sa afja avja asta aska asja azja aʃka aʃt͡ʃa
ɛ̃CCa ɛmpja ɛmbra ɛmbja ɛntka ɛntfa ɛŋkta ɛŋksa ɛnt͡sja ɛnt͡ʃka ɛw̃fka ɛw̃ft͡sa ɛw̃fja ɛw̃vja ɛw̃sta ɛw̃ska ɛw̃sja ɛw̃zja ɛw̃ʃka ɛw̃ʃt͡ʃa
ɔ̃CCa ɔmpja ɔmbra ɔmbja ɔntka ɔntfa ɔŋkta ɔŋksa ɔnt͡sja ɔnt͡ʃka ɔw̃fka ɔw̃ft͡sa ɔw̃fja ɔw̃vja ɔw̃sta ɔw̃ska ɔw̃sja ɔw̃zja ɔw̃ʃka ɔw̃ʃt͡ʃa
Vkt͡sja Vksja Vstja
iCCCa ikt͡sja iksja istja
ɨCCCa ɨkt͡sja ɨksja ɨstja
uCCCa ukt͡sja uksja ustja
ɛCCCa ɛkt͡sja ɛksja ɛstja
ɔCCCa ɔkt͡sja ɔksja ɔstja
aCCCa akt͡sja aksja astja
ɛ̃CCCa ɛŋkt͡sja ɛŋksja ɛw̃stja
ɔ̃CCCa ɔŋkt͡sja ɔŋksja ɔw̃stja