Zum Inhalt springen

Reim:Weißrussisch

Aus Wiktionary, dem freien Wörterbuch

Diese Seite bietet eine systematische Übersicht über die Eintragungen zu Reimen der Sprache Weißrussisch im Wiktionary. Eine allgemeine Erklärung über die Eintragung von Reimen findet sich unter Hilfe:Reime.

Derzeit gibt es hier 48 Reimseiten in der Sprache Weißrussisch; unter Kategorie:Reim (Weißrussisch) findet sich eine IPA-alphabetische Liste aller dieser Reimseiten. Auf dieser Seite findet sich die (Ober-)Systematik über die verschiedenen „Reimmuster“.

Derzeit sind 1.760 Einträge der Sprache Weißrussisch mit einer Reim-Seite verknüpft (siehe Kategorie:Einträge mit Endreim (Weißrussisch)).

Weißrussische Reime

[Bearbeiten]
V i ɨ u ɛ ɔ a
Vp Vt Vk Vt͡s Vt͡sʲ Vt͡ɕ Vm Vn Vnʲ Vr Vf Vs Vsʲ Vx Vj Vw Vlʲ
iC ip it ik it͡s it͡sʲ it͡ɕ im in inʲ ir if is isʲ ix ij iw ilʲ
ɨC ɨp ɨt ɨk ɨt͡s ɨt͡sʲ ɨt͡ɕ ɨm ɨn ɨnʲ ɨr ɨf ɨs ɨsʲ ɨʂ ɨx ɨj ɨw ɨɫ ɨlʲ
uC up ut uk ut͡s ut͡sʲ ut͡ɕ um un unʲ ur uf us usʲ ux uj uw ulʲ
ɛC ɛp ɛt ɛk ɛt͡s ɛt͡sʲ ɛt͡ɕ ɛm ɛn ɛnʲ ɛr ɛf ɛs ɛsʲ ɛʂ ɛx ɛj ɛw ɛɫ ɛlʲ
ɔC ɔp ɔt ɔk ɔt͡s ɔt͡sʲ ɔt͡ɕ ɔm ɔn ɔnʲ ɔr ɔf ɔs ɔsʲ ɔʂ ɔx ɔj ɔw ɔɫ ɔlʲ
aC ap at ak at͡s at͡sʲ at͡ɕ am an anʲ ar af as asʲ ax aj aw alʲ
Vpa Vpʲa Vba Vbʲa Vta Vda Vka Vkʲa Vɡa Vɡʲa Vt͡sa Vt͡sʲa Vd͡za Vd͡zʲa Vt͡ɕa Vd͡ʑa Vma Vmʲa Vna Vnʲa Vra Vfa Vfʲa Vva Vvʲa Vsa Vsʲa Vza Vzʲa Vʂa Vʐa Vxa Vxʲa Vɣa Vɣʲa Vja Vɫa Vlʲa
iCa ipa ipʲa iba ibʲa ita ida ika ikʲa iɡa iɡʲa it͡sa it͡sʲa id͡za id͡zʲa it͡ɕa id͡ʑa ima imʲa ina inʲa ira ifa ifʲa iva ivʲa isa isʲa iza izʲa iʂa iʐa ixa ixʲa iɣa iɣʲa ija iɫa ilʲa
ɨCa ɨpa ɨpʲa ɨba ɨbʲa ɨta ɨda ɨka ɨkʲa ɨɡa ɨɡʲa ɨt͡sa ɨt͡sʲa ɨd͡za ɨd͡zʲa ɨt͡ɕa ɨd͡ʑa ɨma ɨmʲa ɨna ɨnʲa ɨra ɨfa ɨfʲa ɨva ɨvʲa ɨsa ɨsʲa ɨza ɨzʲa ɨʂa ɨʐa ɨxa ɨxʲa ɨɣa ɨɣʲa ɨja ɨɫa ɨlʲa
uCa upa upʲa uba ubʲa uta uda uka ukʲa uɡa uɡʲa ut͡sa ut͡sʲa ud͡za ud͡zʲa ut͡ɕa ud͡ʑa uma umʲa una unʲa ura ufa ufʲa uva uvʲa usa usʲa uza uzʲa uʂa uʐa uxa uxʲa uɣa uɣʲa uja uɫa ulʲa
ɛCa ɛpa ɛpʲa ɛba ɛbʲa ɛta ɛda ɛka ɛkʲa ɛɡa ɛɡʲa ɛt͡sa ɛt͡sʲa ɛd͡za ɛd͡zʲa ɛt͡ɕa ɛd͡ʑa ɛma ɛmʲa ɛna ɛnʲa ɛra ɛfa ɛfʲa ɛva ɛvʲa ɛsa ɛsʲa ɛza ɛzʲa ɛʂa ɛʐa ɛxa ɛxʲa ɛɣa ɛɣʲa ɛja ɛɫa ɛlʲa
ɔCa ɔpa ɔpʲa ɔba ɔbʲa ɔta ɔda ɔka ɔkʲa ɔɡa ɔɡʲa ɔt͡sa ɔt͡sʲa ɔd͡za ɔd͡zʲa ɔt͡ɕa ɔd͡ʑa ɔma ɔmʲa ɔna ɔnʲa ɔra ɔfa ɔfʲa ɔva ɔvʲa ɔsa ɔsʲa ɔza ɔzʲa ɔʂa ɔʐa ɔxa ɔxʲa ɔɣa ɔɣʲa ɔja ɔɫa ɔlʲa
aCa apa apʲa aba abʲa ata ada aka akʲa aɡa aɡʲa at͡sa at͡sʲa ad͡za ad͡zʲa at͡ɕa ad͡ʑa ama amʲa ana anʲa ara afa afʲa ava avʲa asa asʲa aza azʲa aʂa aʐa axa axʲa aɣa aɣʲa aja aɫa alʲa
Vpɛ Vpʲɛ Vbɛ Vbʲɛ Vtɛ Vdɛ Vkɛ Vkʲɛ Vɡɛ Vɡʲɛ Vt͡sɛ Vt͡sʲɛ Vd͡zɛ Vd͡zʲɛ Vt͡ɕɛ Vd͡ʑɛ Vmɛ Vmʲɛ Vnɛ Vnʲɛ Vrɛ Vfɛ Vfʲɛ Vvɛ Vvʲɛ Vsɛ Vsʲɛ Vzɛ Vzʲɛ Vʂɛ Vʐɛ Vxɛ Vxʲɛ Vɣɛ Vɣʲɛ Vjɛ Vɫɛ Vlʲɛ
iCɛ ipɛ ipʲɛ ibɛ ibʲɛ itɛ idɛ ikɛ ikʲɛ iɡɛ iɡʲɛ it͡sɛ it͡sʲɛ id͡zɛ id͡zʲɛ it͡ɕɛ id͡ʑɛ imɛ imʲɛ inɛ inʲɛ irɛ ifɛ ifʲɛ ivɛ ivʲɛ isɛ isʲɛ izɛ izʲɛ iʂɛ iʐɛ ixɛ ixʲɛ iɣɛ iɣʲɛ ijɛ iɫɛ ilʲɛ
ɨCɛ ɨpɛ ɨpʲɛ ɨbɛ ɨbʲɛ ɨtɛ ɨdɛ ɨkɛ ɨkʲɛ ɨɡɛ ɨɡʲɛ ɨt͡sɛ ɨt͡sʲɛ ɨd͡zɛ ɨd͡zʲɛ ɨt͡ɕɛ ɨd͡ʑɛ ɨmɛ ɨmʲɛ ɨnɛ ɨnʲɛ ɨrɛ ɨfɛ ɨfʲɛ ɨvɛ ɨvʲɛ ɨsɛ ɨsʲɛ ɨzɛ ɨzʲɛ ɨʂɛ ɨʐɛ ɨxɛ ɨxʲɛ ɨɣɛ ɨɣʲɛ ɨjɛ ɨɫɛ ɨlʲɛ
uCɛ upɛ upʲɛ ubɛ ubʲɛ utɛ udɛ ukɛ ukʲɛ uɡɛ uɡʲɛ ut͡sɛ ut͡sʲɛ ud͡zɛ ud͡zʲɛ ut͡ɕɛ ud͡ʑɛ umɛ umʲɛ unɛ unʲɛ urɛ ufɛ ufʲɛ uvɛ uvʲɛ usɛ usʲɛ uzɛ uzʲɛ uʂɛ uʐɛ uxɛ uxʲɛ uɣɛ uɣʲɛ ujɛ uɫɛ ulʲɛ
ɛCɛ ɛpɛ ɛpʲɛ ɛbɛ ɛbʲɛ ɛtɛ ɛdɛ ɛkɛ ɛkʲɛ ɛɡɛ ɛɡʲɛ ɛt͡sɛ ɛt͡sʲɛ ɛd͡zɛ ɛd͡zʲɛ ɛt͡ɕɛ ɛd͡ʑɛ ɛmɛ ɛmʲɛ ɛnɛ ɛnʲɛ ɛrɛ ɛfɛ ɛfʲɛ ɛvɛ ɛvʲɛ ɛsɛ ɛsʲɛ ɛzɛ ɛzʲɛ ɛʂɛ ɛʐɛ ɛxɛ ɛxʲɛ ɛɣɛ ɛɣʲɛ ɛjɛ ɛɫɛ ɛlʲɛ
ɔCɛ ɔpɛ ɔpʲɛ ɔbɛ ɔbʲɛ ɔtɛ ɔdɛ ɔkɛ ɔkʲɛ ɔɡɛ ɔɡʲɛ ɔt͡sɛ ɔt͡sʲɛ ɔd͡zɛ ɔd͡zʲɛ ɔt͡ɕɛ ɔd͡ʑɛ ɔmɛ ɔmʲɛ ɔnɛ ɔnʲɛ ɔrɛ ɔfɛ ɔfʲɛ ɔvɛ ɔvʲɛ ɔsɛ ɔsʲɛ ɔzɛ ɔzʲɛ ɔʂɛ ɔʐɛ ɔxɛ ɔxʲɛ ɔɣɛ ɔɣʲɛ ɔjɛ ɔɫɛ ɔlʲɛ
aCɛ apɛ apʲɛ abɛ abʲɛ atɛ adɛ akɛ akʲɛ aɡɛ aɡʲɛ at͡sɛ at͡sʲɛ ad͡zɛ ad͡zʲɛ at͡ɕɛ ad͡ʑɛ amɛ amʲɛ anɛ anʲɛ arɛ afɛ afʲɛ avɛ avʲɛ asɛ asʲɛ azɛ azʲɛ aʂɛ aʐɛ axɛ axʲɛ aɣɛ aɣʲɛ ajɛ aɫɛ alʲɛ
Vpʲi Vbʲi Vkʲi Vɡʲi Vt͡sʲi Vd͡zʲi Vmʲi Vnʲi Vfʲi Vvʲi Vsʲi Vzʲi Vxʲi Vɣʲi Vi Vlʲi
iCi ipʲi ibʲi ikʲi iɡʲi it͡sʲi id͡zʲi imʲi inʲi ifʲi ivʲi isʲi izʲi ixʲi iɣʲi ii ilʲi
ɨCi ɨpʲi ɨbʲi ɨkʲi ɨɡʲi ɨt͡sʲi ɨd͡zʲi ɨmʲi ɨnʲi ɨfʲi ɨvʲi ɨsʲi ɨzʲi ɨxʲi ɨɣʲi ɨi ɨlʲi
uCi upʲi ubʲi ukʲi uɡʲi ut͡sʲi ud͡zʲi umʲi unʲi ufʲi uvʲi usʲi uzʲi uxʲi uɣʲi ui ulʲi
ɛCi ɛpʲi ɛbʲi ɛkʲi ɛɡʲi ɛt͡sʲi ɛd͡zʲi ɛmʲi ɛnʲi ɛfʲi ɛvʲi ɛsʲi ɛzʲi ɛxʲi ɛɣʲi ɛi ɛlʲi
ɔCi ɔpʲi ɔbʲi ɔkʲi ɔɡʲi ɔt͡sʲi ɔd͡zʲi ɔmʲi ɔnʲi ɔfʲi ɔvʲi ɔsʲi ɔzʲi ɔxʲi ɔɣʲi ɔi ɔlʲi
aCi apʲi abʲi akʲi aɡʲi at͡sʲi ad͡zʲi amʲi anʲi afʲi avʲi asʲi azʲi axʲi aɣʲi ai alʲi
Vpu Vpʲu Vbu Vbʲu Vtu Vdu Vku Vkʲu Vɡu Vɡʲu Vt͡su Vt͡sʲu Vd͡zu Vd͡zʲu Vt͡ɕu Vd͡ʑu Vmu Vmʲu Vnu Vnʲu Vru Vfu Vfʲu Vvu Vvʲu Vsu Vsʲu Vzu Vzʲu Vʂu Vʐu Vxu Vxʲu Vɣu Vɣʲu Vju Vɫu Vlʲu
iCu ipu ipʲu ibu ibʲu itu idu iku ikʲu iɡu iɡʲu it͡su it͡sʲu id͡zu id͡zʲu it͡ɕu id͡ʑu imu imʲu inu inʲu iru ifu ifʲu ivu ivʲu isu isʲu izu izʲu iʂu iʐu ixu ixʲu iɣu iɣʲu iju iɫu ilʲu
ɨCu ɨpu ɨpʲu ɨbu ɨbʲu ɨtu ɨdu ɨku ɨkʲu ɨɡu ɨɡʲu ɨt͡su ɨt͡sʲu ɨd͡zu ɨd͡zʲu ɨt͡ɕu ɨd͡ʑu ɨmu ɨmʲu ɨnu ɨnʲu ɨru ɨfu ɨfʲu ɨvu ɨvʲu ɨsu ɨsʲu ɨzu ɨzʲu ɨʂu ɨʐu ɨxu ɨxʲu ɨɣu ɨɣʲu ɨju ɨɫu ɨlʲu
uCu upu upʲu ubu ubʲu utu udu uku ukʲu uɡu uɡʲu ut͡su ut͡sʲu ud͡zu ud͡zʲu ut͡ɕu ud͡ʑu umu umʲu unu unʲu uru ufu ufʲu uvu uvʲu usu usʲu uzu uzʲu uʂu uʐu uxu uxʲu uɣu uɣʲu uju uɫu ulʲu
ɛCu ɛpu ɛpʲu ɛbu ɛbʲu ɛtu ɛdu ɛku ɛkʲu ɛɡu ɛɡʲu ɛt͡su ɛt͡sʲu ɛd͡zu ɛd͡zʲu ɛt͡ɕu ɛd͡ʑu ɛmu ɛmʲu ɛnu ɛnʲu ɛru ɛfu ɛfʲu ɛvu ɛvʲu ɛsu ɛsʲu ɛzu ɛzʲu ɛʂu ɛʐu ɛxu ɛxʲu ɛɣu ɛɣʲu ɛju ɛɫu ɛlʲu
ɔCu ɔpu ɔpʲu ɔbu ɔbʲu ɔtu ɔdu ɔku ɔkʲu ɔɡu ɔɡʲu ɔt͡su ɔt͡sʲu ɔd͡zu ɔd͡zʲu ɔt͡ɕu ɔd͡ʑu ɔmu ɔmʲu ɔnu ɔnʲu ɔru ɔfu ɔfʲu ɔvu ɔvʲu ɔsu ɔsʲu ɔzu ɔzʲu ɔʂu ɔʐu ɔxu ɔxʲu ɔɣu ɔɣʲu ɔju ɔɫu ɔlʲu
aCu apu apʲu abu abʲu atu adu aku akʲu aɡu aɡʲu at͡su at͡sʲu ad͡zu ad͡zʲu at͡ɕu ad͡ʑu amu amʲu anu anʲu aru afu afʲu avu avʲu asu asʲu azu azʲu aʂu aʐu axu axʲu aɣu aɣʲu aju aɫu alʲu
Vjɛm Vjɛʂ Vjɛt͡sʲɛ Vjut͡sʲ
aj- ajɛm ajɛʂ ajɛt͡sʲɛ ajut͡sʲ
uj- ujɛm ujɛʂ ujɛt͡sʲɛ ujut͡sʲ