Reim:Französisch

Aus Wiktionary, dem freien Wörterbuch
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Französische Reime[Bearbeiten]

V[Bearbeiten]

V i y u e ø o ɛ œ ɔ a ɑ ɛ̃ œ̃ ɔ̃ ɑ̃

VC[Bearbeiten]

Vp Vb Vt Vd Vk Vm Vn Vf Vv Vs Vz Vj Vl
iC ip ib it id ik im in if iv is iz ij il
yC yp yb yt yd yk ym yn yf yv ys yz yj yl
uC up ub ut ud uk um un uf uv us uz uj ul
øC øp øb øt ød øk øɡ øm øn øɲ øŋ øʁ øf øv øs øz øʃ øʒ øj øl
oC op ob ot od ok om on of ov os oz oj ol
ɛC ɛp ɛb ɛt ɛd ɛk ɛɡ ɛm ɛn ɛɲ ɛŋ ɛʁ ɛf ɛv ɛs ɛz ɛʃ ɛʒ ɛj ɛl
œC œp œb œt œd œk œɡ œm œn œɲ œŋ œʁ œf œv œs œz œʃ œʒ œj œl
ɔC ɔp ɔb ɔt ɔd ɔk ɔɡ ɔm ɔn ɔɲ ɔŋ ɔʁ ɔf ɔv ɔs ɔz ɔʃ ɔʒ ɔj ɔl
aC ap ab at ad ak am an af av as az aj al
ɑC ɑp ɑb ɑt ɑd ɑk ɑɡ ɑm ɑn ɑɲ ɑŋ ɑʁ ɑf ɑv ɑs ɑz ɑʃ ɑʒ ɑj ɑl
ɛ̃C ɛ̃p ɛ̃b ɛ̃t ɛ̃d ɛ̃k ɛ̃ɡ ɛ̃ʁ ɛ̃f ɛ̃v ɛ̃s ɛ̃z ɛ̃ʃ ɛ̃ʒ ɛ̃l
œ̃C œ̃p œ̃b œ̃t œ̃d œ̃k œ̃ɡ œ̃ʁ œ̃f œ̃v œ̃s œ̃z œ̃ʃ œ̃ʒ œ̃l
ɔ̃C ɔ̃p ɔ̃b ɔ̃t ɔ̃d ɔ̃k ɔ̃ɡ ɔ̃ʁ ɔ̃f ɔ̃v ɔ̃s ɔ̃z ɔ̃ʃ ɔ̃ʒ ɔ̃l
ɑ̃C ɑ̃p ɑ̃b ɑ̃t ɑ̃d ɑ̃k ɑ̃ɡ ɑ̃ʁ ɑ̃f ɑ̃v ɑ̃s ɑ̃z ɑ̃ʃ ɑ̃ʒ ɑ̃l

VCʁ, VCl[Bearbeiten]

Vpʁ Vbʁ Vtʁ Vdʁ Vkʁ Vɡʁ Vfʁ Vvʁ
iCʁ ipʁ ibʁ itʁ idʁ ikʁ iɡʁ ifʁ ivʁ
yCʁ ypʁ ybʁ ytʁ ydʁ ykʁ yɡʁ yfʁ yvʁ
uCʁ upʁ ubʁ utʁ udʁ ukʁ uɡʁ ufʁ uvʁ
øCʁ øpʁ øbʁ øtʁ ødʁ økʁ øɡʁ øfʁ øvʁ
oCʁ opʁ obʁ otʁ odʁ okʁ oɡʁ ofʁ ovʁ
ɛCʁ ɛpʁ ɛbʁ ɛtʁ ɛdʁ ɛkʁ ɛɡʁ ɛfʁ ɛvʁ
œCʁ œpʁ œbʁ œtʁ œdʁ œkʁ œɡʁ œfʁ œvʁ
ɔCʁ ɔpʁ¹ ɔbʁ ɔtʁ ɔdʁ ɔkʁ ɔɡʁ ɔfʁ ɔvʁ
aCʁ apʁ abʁ atʁ adʁ akʁ aɡʁ afʁ avʁ
ɑCʁ ɑpʁ ɑbʁ ɑtʁ ɑdʁ ɑkʁ ɑɡʁ ɑfʁ ɑvʁ
ɛ̃Cʁ ɛ̃pʁ ɛ̃bʁ ɛ̃tʁ ɛ̃dʁ ɛ̃kʁ ɛ̃ɡʁ ɛ̃fʁ ɛ̃vʁ
œ̃Cʁ œ̃pʁ œ̃bʁ œ̃tʁ œ̃dʁ œ̃kʁ œ̃ɡʁ œ̃fʁ œ̃vʁ
ɔ̃Cʁ ɔ̃pʁ ɔ̃bʁ ɔ̃tʁ ɔ̃dʁ ɔ̃kʁ ɔ̃ɡʁ ɔ̃fʁ ɔ̃vʁ
ɑ̃Cʁ ɑ̃pʁ ɑ̃bʁ ɑ̃tʁ ɑ̃dʁ ɑ̃kʁ ɑ̃ɡʁ ɑ̃fʁ ɑ̃vʁ
Vpl Vbl Vkl Vɡl Vfl
iCl ipl ibl ikl iɡl ifl
yCl ypl ybl ykl yɡl yfl
uCl upl ubl ukl uɡl ufl
øCl øpl øbl økl øɡl øfl
oCl opl obl okl oɡl ofl
ɛCl ɛpl ɛbl ɛkl ɛɡl ɛfl
œCl œpl œbl œkl œɡl œfl
ɔCl ɔpl ɔbl ɔkl ɔɡl ɔfl
aCl apl abl akl aɡl afl
ɑCl ɑpl ɑbl ɑkl ɑɡl ɑfl
ɛ̃Cl ɛ̃pl ɛ̃bl ɛ̃kl ɛ̃ɡl ɛ̃fl
œ̃Cl œ̃pl œ̃bl œ̃kl œ̃ɡl œ̃fl
ɔ̃Cl ɔ̃pl ɔ̃bl ɔ̃kl ɔ̃ɡl ɔ̃fl
ɑ̃Cl ɑ̃pl ɑ̃bl ɑ̃kl ɑ̃ɡl ɑ̃fl

VCC, VCCC, VCCCC[Bearbeiten]

Vpt Vps Vkt Vks Vɡm Vmn Vsp Vst Vsk Vsm
iCC ipt¹ ips¹ ikt iks iɡm imn¹ isp ist isk ism
yCC ypt yps ykt yks yɡm ymn ysp yst ysk ysm
uCC upt ups ukt uks uɡm umn usp ust usk usm
øCC øpt øps økt øks øɡm ømn øsp øst øsk øsm
oCC opt ops okt oks oɡm omn osp ost osk osm
ɛCC ɛpt ɛps ɛkt ɛks ɛɡm ɛmn ɛsp ɛst ɛsk ɛsm
œCC œpt œps œkt œks œɡm œmn œsp œst œsk œsm
ɔCC ɔpt ɔps ɔkt ɔks ɔɡm¹ ɔmn ɔsp ɔst ɔsk ɔsm
aCC apt aps akt aks aɡm amn asp ast ask asm¹
ɑCC ɑpt ɑps ɑkt ɑks ɑɡm ɑmn ɑsp ɑst ɑsk ɑsm
ɛ̃CC ɛ̃pt ɛ̃ps ɛ̃kt ɛ̃ks¹ ɛ̃ɡm ɛ̃sp ɛ̃st ɛ̃sk ɛ̃sm
œ̃CC œ̃pt œ̃ps œ̃kt œ̃ks œ̃ɡm œ̃sp œ̃st œ̃sk œ̃sm
ɔ̃CC ɔ̃pt ɔ̃ps ɔ̃kt¹ ɔ̃ks ɔ̃ɡm ɔ̃sp ɔ̃st ɔ̃sk ɔ̃sm
ɑ̃CC ɑ̃pt ɑ̃ps ɑ̃kt ɑ̃ks ɑ̃ɡm ɑ̃sp ɑ̃st ɑ̃sk ɑ̃sm
Vkst Vstʁ
iCCC ikst istʁ
yCCC ykst ystʁ
uCCC ukst ustʁ
øCCC økst østʁ
oCCC okst ostʁ
ɛCCC ɛkst¹ ɛstʁ
œCCC œkst œstʁ
ɔCCC ɔkst ɔstʁ
aCCC akst astʁ
ɑCCC ɑkst ɑstʁ
ɛ̃CCC ɛ̃kst ɛ̃stʁ
œ̃CCC œ̃kst œ̃stʁ
ɔ̃CCC ɔ̃kst ɔ̃stʁ
ɑ̃CCC ɑ̃kst ɑ̃stʁ
Vkstʁ
iCCCC ikstʁ
yCCCC ykstʁ
uCCCC ukstʁ
øCCCC økstʁ
oCCCC okstʁ
ɛCCCC ɛkstʁ¹
œCCCC œkstʁ
ɔCCCC ɔkstʁ
aCCCC akstʁ
ɑCCCC ɑkstʁ
ɛ̃CCCC ɛ̃kstʁ
œ̃CCCC œ̃kstʁ
ɔ̃CCCC ɔ̃kstʁ
ɑ̃CCCC ɑ̃kstʁ

VʁC, VlC, VʁCʁ, VʁCl[Bearbeiten]

Vʁp Vʁb Vʁt Vʁd Vʁk Vʁɡ Vʁm Vʁn Vʁɲ Vʁf Vʁv Vʁs Vʁz Vʁʃ Vʁʒ Vʁl
iʁC iʁp iʁb iʁt iʁd iʁk iʁɡ iʁm iʁn iʁɲ iʁf iʁv iʁs iʁz iʁʃ iʁʒ iʁl
yʁC yʁp yʁb yʁt yʁd yʁk yʁɡ yʁm yʁn yʁɲ yʁf yʁv yʁs yʁz yʁʃ yʁʒ yʁl
uʁC uʁp uʁb uʁt uʁd uʁk uʁɡ uʁm uʁn uʁɲ uʁf uʁv uʁs uʁz uʁʃ uʁʒ uʁl
ɛʁC ɛʁp ɛʁb ɛʁt ɛʁd ɛʁk ɛʁɡ ɛʁm ɛʁn ɛʁɲ¹ ɛʁf ɛʁv ɛʁs ɛʁz ɛʁʃ ɛʁʒ ɛʁl
œʁC œʁp œʁb œʁt œʁd œʁk œʁɡ œʁm œʁn œʁɲ œʁf œʁv œʁs œʁz œʁʃ œʁʒ œʁl
ɔʁC ɔʁp ɔʁb ɔʁt ɔʁd ɔʁk ɔʁɡ¹ ɔʁm ɔʁn ɔʁɲ ɔʁf¹ ɔʁv ɔʁs ɔʁz¹ ɔʁʃ ɔʁʒ ɔʁl
aʁC aʁp aʁb aʁt aʁd aʁk aʁɡ aʁm aʁn aʁɲ aʁf aʁv aʁs aʁz aʁʃ aʁʒ aʁl
Vlp Vlb Vlt Vld Vlk Vlɡ Vlm Vlʒ
ilC ilp ilb ilt ild ilk ilɡ ilm ilʒ
ylC ylp ylb¹ ylt yld ylk ylɡ ylm ylʒ
ulC ulp¹ ulb ult uld ulk ulɡ ulm ulʒ
ɛlC ɛlp ɛlb ɛlt ɛld ɛlk¹ ɛlɡ ɛlm ɛlʒ¹²
œlC œlp œlb œlt œld œlk œlɡ œlm œlʒ
ɔlC ɔlp ɔlb ɔlt ɔld¹ ɔlk ɔlɡ ɔlm ɔlʒ
alC alp alb alt ald alk alɡ¹ alm alʒ
Vʁpʁ Vʁbʁ Vʁtʁ Vʁdʁ
iʁCʁ iʁpʁ iʁbʁ iʁtʁ iʁdʁ
yʁCʁ yʁpʁ yʁbʁ yʁtʁ yʁdʁ
uʁCʁ uʁpʁ¹ uʁbʁ uʁtʁ uʁdʁ
ɛʁCʁ ɛʁpʁ ɛʁbʁ ɛʁtʁ ɛʁdʁ
œʁCʁ œʁpʁ œʁbʁ œʁtʁ œʁdʁ
ɔʁCʁ ɔʁpʁ ɔʁbʁ ɔʁtʁ ɔʁdʁ
aʁCʁ aʁpʁ aʁbʁ aʁtʁ¹ aʁdʁ
Vʁkl
iʁCl iʁkl
yʁCl yʁkl
uʁCl uʁkl
ɛʁCl ɛʁkl¹
œʁCl œʁkl
ɔʁCl ɔʁkl
aʁCl aʁkl