ἀμήν

Aus Wiktionary, dem freien Wörterbuch

ἀμήν (Altgriechisch)[Bearbeiten]

Adverb[Bearbeiten]

Anmerkung:

Das Wort ἀμήν wird auf Papryi auch symbolisch als (ϙθ’/ϟθ’) 99 abgekürzt, da die Zahlenwerte der Buchstaben (α’ = 1, μ’ = 40, η’ = 8, ν’ = 50) addiert im Altgriechischen die Summe 99 ergeben.[1][2]

Worttrennung:

ἀμήν

Umschrift:

DIN 31634: amēn

Bedeutungen:

[1] Religion: so soll es sein, wahrlich, amen

Herkunft:

Entlehnung aus dem hebräischen אָמֵן‎ (CHA: ʾāmēn)  ‚wahrlich[1]

Sinnverwandte Wörter:

[1] γένοιτο

Beispiele:

[1] „εὐλογημένος κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ ἀπὸ τοῦ αἰῶνος καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος· καὶ ἐρεῖ πᾶς ὁ λαός Αμην. καὶ ᾔνεσαν τῷ κυρίῳ.“ (LXX 1 Ch. 16,36)[3]
„Gepriesen sei der HERR, der Gott Israels, vom Anfang bis ans Ende der Zeiten. Und das ganze Volk rief: Amen, und: Lob sei dem HERRN.“[4]
[1] „ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν· ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου, ἕως ἂν πάντα γένηται.“ (Ev. Matt. 5,18)[5]
Amen, ich sage euch: Bis Himmel und Erde vergehen, wird kein Jota und kein Häkchen des Gesetzes vergehen, bevor nicht alles geschehen ist.“[6]
[1] „καὶ λέγει αὐτῷ· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγότα καὶ τοὺς ἀγγέλους τοῦ θεοῦ ἀναβαίνοντας καὶ καταβαίνοντας ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου.“ (Ev. Jo. 1,51)[7]
„Und er sprach zu ihm: Amen, amen, ich sage euch: Ihr werdet den Himmel geöffnet und die Engel Gottes auf- und niedersteigen sehen über dem Menschensohn.“[8]

Entlehnungen:

gotisch: 𐌰𐌼𐌴𐌽, lateinisch: amen

Übersetzungen[Bearbeiten]

[1] Henry George Liddell, Robert Scott, revised and augmented throughout by Sir Henry Stuart Jones with assistance of Roderick McKenzie: A Greek-English Lexicon. Clarendon Press, Oxford 1940. Stichwort „ἀμήν“.
[1] Diccionario Griego-Español (α - ἔξαυος): „ἀμήν
[1] Frederick William Danker: A Greek–English Lexicon of the New Testament and other Early Christian Literature. Based on Walter Bauer’s Griechisch–deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der frühchristlichen Literatur, 6. Auflage. 3. Auflage. The University of Chicago Press, Chicago, London 2000, ISBN 0-226-03933-1, Seite 53–54.

Quellen:

  1. 1,0 1,1 Frederick William Danker: A Greek–English Lexicon of the New Testament and other Early Christian Literature. Based on Walter Bauer’s Griechisch–deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der frühchristlichen Literatur, 6. Auflage. 3. Auflage. The University of Chicago Press, Chicago, London 2000, ISBN 0-226-03933-1, Seite 53.
  2. Diccionario Griego-Español (α - ἔξαυος): „ἀμήν
  3. Alfred Rahlfs, Robert Hanhart (Herausgeber): Septuaginta. 2. Auflage. Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 2006, 1. Buch der Chronik Kapitel 16, Vers 36 LXX
  4. Bibel: 1. Buch der Chronik Kapitel 16, Vers 36 EU
  5. Eberhard Nestle, Kurt Aland (Herausgeber): Novum Testamentum Graece. 28. Auflage. Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 2012, Matthäusevangelium Kapitel 5, Vers 18 NA (online)
  6. Bibel: Matthäusevangelium Kapitel 5, Vers 18 EU
  7. Eberhard Nestle, Kurt Aland (Herausgeber): Novum Testamentum Graece. 28. Auflage. Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 2012, Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 51 NA (online)
  8. Bibel: Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 51 EU